WIE ZIJN WIJ?

 

Beste lezer,

 Op 19 juni 2024 zijn de vennootschappen Amare Zorg en Zo B.V. en Amare Zorgcoaching B.V. in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Oost-Brabant met benoeming van mr. drs F.P.G. Dix tot curator. De curator is werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

De zorg voor de reeds bestaande cliënten zal de komende periode worden voortgezet. Vanwege het faillissement zullen er geen nieuwe zorgtrajecten worden gestart. Wij streven ernaar om op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden over de voortzetting van de zorg en de mogelijke overname van de zorgactiviteiten door een andere partij. Die duidelijkheid is er nu nog niet en hierover kunnen we op dit moment dan ook geen mededelingen doen. Wanneer er vragen zijn over de voortzetting van de zorg, kunnen cliënten terecht bij hun vaste contactpersoon/behandelaar.

 Met vriendelijke groet,

 Bestuur en de curator

Amare Zorg & Zo is een kleinschalige thuiszorgorganisatie, waarbij wij ons vooral richten op het bieden van thuiszorg zoals u dat wenst en bij u past! Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Wij gaan uit van uw zorgvraag, waarbij de regie hierover zoveel mogelijk bij uzelf en uw netwerk blijft. Wij bieden zorg die optimaal past bij de behoefte en zorgvraag van u als onze cliënt, omdat wij graag een bijdrage leveren aan kwaliteit van het leven in de thuissituatie.

Wanneer er momenten in uw leven ontstaan waarbij zorg thuis noodzakelijk is, kunt u contact met ons opnemen. De wijkverpleegkundige gaat dan samen met u kijken wat uw zorgvraag is en hoe wij u hierin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Amare zorgt en ontzorgt en regelt adequaat en doelgericht zorg op maat bij u thuis. Zoals het hoort.

Heeft u vragen? Belt u gerust, we staan u graag te woord!

ORGANISATIESTRUCTUUR

Amare Zorg & Zo is gelieerd aan Amare Zorg b.v. De vennootschap Amare Zorg hanteert als bestuursmodel het zg. Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie Amare Zorg.

THUISZORG, OOK VOOR MENSEN MET EEN SPECIFIEKE ZORGVRAAG!

Bij Amare Zorg & Zo kunt u terecht met al uw zorgvragen op het gebied van thuiszorg. We bieden hierin wijkverpleging, persoonlijke verzorging etc. Dit doen we voor iedereen met een zorgvraag, echter daarnaast hebben we speciale aandacht en expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag, zoals bv. dementie, een ( licht) verstandelijke beperking of lichamelijke beperking.

Wij hebben een nauwe samenwerking met Amare Zorgcoaching waardoor wij ook zorg in kunnen zetten aan cliënten met een verstandelijke/cognitieve beperking die hierdoor een specifiekere benadering nodig hebben, welke reguliere thuiszorg niet altijd optimaal kan bieden.

Ook hebben wij medewerkers in dienst met uitgebreide kennis over dementie en het omgaan met dementie, en hierin het netwerk rondom de client kunnen ondersteunen. Het valt immers niet mee om deze zorg te dragen als mantelzorger… ook hierin willen wij graag ons steentje bijdragen.

Uiteraard kunt u met alle zorgvragen bij ons terecht, en gaan wij samen met u kijken hoe wij op een passende manier invulling kunnen geven aan uw zorgproces.

MAATWERK

Bij Amare vinden we het erg belangrijk dat wij zorg op maat leveren. Wij willen het mogelijk maken dat u zolang mogelijk thuis kunt blijven wonen, en stemmen samen met u af wat u hierbij nodig heeft om dit voor u mogelijk te maken.
Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de zorg afstemmen op uw mogelijkheden, wensen en behoeften.

Wij zijn de ‘tool’ waarmee het leven thuis voor u kan blijven zoals u dat wenst en waar nodig ondersteund kunt worden door ons team. U voert zelf de regie, u vult uw zorgproces thuis in zoals u dat wenst en nodig heeft, waarbij wij samen met u kijken op welke manier wij hierin aan kunnen sluiten.

Thuiszorg zoals zorg thuis bedoeld is!

BEGELEIDING

Als er sprake is van behoefte aan begeleiding bij de persoonlijke verzorging, kunnen wij hierbij ondersteunen. Dit omvat echter alleen de begeleiding hierbij, dus niet het uitvoeren van de persoonlijke verzorging zelf.

Begeleiding in deze betekent het “toezien op de handelingen zelf” en waar nodig aanwijzingen geven zodat u het op termijn zelfstandig kunt uitvoeren.
Wanneer er sprake is van ondersteuning en/of overname van deze verzorging, verwijzen wij u graag naar het kopje ‘Wijkverpleging’.

ZORG NODIG?

Neem contact op