KLACHTEN

Amare is als zorgaanbieder verplicht om haar cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg.  Sinds 1 januari 2017 is de wet WkkGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ZvW (Zorgverzekeringswet).
Dit betekent dat wij zowel een interne klachtenfunctionaris hebben aangesteld alsmede een klachtenreglement hanteren en wij ons hebben aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Mocht u een klacht hebben of onvrede, dan is de eerste stap om met ons contact op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen Amare.

Voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en een klacht hebben over de geboden zorg, dan is de eerste stap om met ons contact op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen Amare. U kunt ook contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris.

Procedure klachtenafhandeling

Wij zien een klacht als een leermoment dat kansen biedt ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Iedere melding van een client / opdrachtgever, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand wordt als klacht gezien.

Klachten worden in bijna alle gevallen behandeld door de interne Klachtenfunctionaris binnen Amare. Deze kan u ondersteunen bij het formuleren van uw klacht en samen met u naar mogelijkheden zoeken om tot een oplossing te komen. De zorgaanbieder zal binnen zes weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk en gemotiveerd laten weten tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid.Mocht de uitkomst hiervan niet naar tevredenheid zijn heeft u alsnog de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij het Klachtenportaal Zorg.

Amare biedt ook de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Voor zorg vanuit de WLZ, ZvW en WMO kunt u hiervoor terecht bij Will van Schendel. Deze is bereikbaar via tel. 036 – 5483146 of via vertrouwenspersoon@nbec.nl

Bij het intakegesprek ontvangt u het volledige overzicht van alle betrokken instanties. Het volledige Klachtenreglement is ook op te vragen via ons kantoor.

ZORG NODIG?

Neem contact op