KWALITEIT

Amare hecht veel waarde aan kwaliteit van haar dienstverlening. Om deze te waarborgen en zichtbaar te maken zijn wij in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk HKZ. Door aan de eisen en regels van de HKZ te voldoen garanderen wij voor ons als organisatie, voor de cliënt en voor de financieel belanghebbenden (Zorgverzekeraars, de Overheid en de cliënt) kwaliteit van zorg!

Uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is opgezet en is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van Amare Zorg & Zo en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie. Door deze integratie van kwaliteit binnen de opzet van bedrijfsvoering zijn medewerkers in hun dagelijkse werk betrokken bij de resultaten en prestaties van de organisatie. Hierdoor worden de medewerkers gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door de directie beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd in de management review en vormen jaarlijks input voor het jaarplan en meerjarenbeleid.

GEDRAGSREGELS
Zoals de medewerkers van Amare zich conformeren aan de Gedragscode voor medewerkers, zo verwacht Amare van u als cliënt / vertegenwoordiger dat u zich ook onthoudt van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Amare en vrijwilligers. Daaronder valt in ieder geval iedere vorm van mondelinge en/of lichamelijke intimidatie en/of discriminatie waarbij de persoonlijke integriteit van voornoemde personen in het gedrang is. Dit betreft onder andere:

  1. discriminatie in relatie tot iemands ras of etnische achtergrond, handicap, geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur
  2. seksuele intimidatie
  3. verbale agressie
  4. fysieke agressie
  5. psychische agressie
  6. criminaliteit en/of drugshandel in uw directe omgeving

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij u als onze cliënt correct bejegenen, met respect en begrip voor eenieder en diens leefomgeving, niet roken tijdens de uitvoering van werkzaamheden en zich houden aan de kledingvoorschriften van de organisatie.

ZORG NODIG?

Neem contact op